tillbaka

MEDDELANDE

13.11.2002

 

RING II PÅ AVSNITTET ÅBOVÄGEN – TAVASTEHUSLEDEN

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och preliminär utredningsplanering

Miljökonsekvensbeskrivningen för Ring II på avsnittet Åbovägen – Tavastehusleden har blivit färdigt

Nylands vägdistrikt inledde i början av detta år, i samarbete med Esbo, Helsingfors och Vanda städer, ett lagenligt förfarande vid miljökonsekvensbedömning för förlängningen av Ring II.

Miljökonsekvensbeskrivningen, som är en del av förfarandet, har blivit färdigt. I beskrivningen har presenterats de olika alternativ som har utreds och bedöms. Också centrala konsekvenser har presenteras för följande alternativ.

Miljökonsekvensbeskrivningen presenteras för allmänheten

Miljökonsekvensbeskrivningen presenteras för allmänheten i planeutställningar, som hålles enligt följande:

Miljökonsekvensbeskrivningen är till påseende på följande platser: Vägförvaltningens servicepunkt i Böle, Esbo stadsplaneringscentral, Helsingfors stadsplaneringsverk, Vanda markanvändningsenhetens kundbetjäning, Alberga huvudbibliotek, Myrbacka samservicepunkt, Myrbacka bibliotek, Malmgård bibliotek, Grankulla stadshus och Grankulla bibliotek. Miljökonsekvensbeskrivningen och dess sammandrag och planeringskartor finns också på projektets internet-hemsida www.tiehallinto.fi/keha2.

Områdets invånare, samfund och övriga intresserade har möjlighet att ge sin åsikt om under påseendetiden 18.11.02 - 16.1.2003. Skriftliga åsikter och utlåtanden riktas till kontaktmyndigheten, Nylands miljöcentral, senast den 16.1.2003.

Tilläggsuppgifter ges av vägingenjör Ari Puhakka vid Nylands vägdistrikt, tel. 0204 22 2930.