paluu


Ote Tienvarsimainonnan käsikirjasta, sivut 56-58

9.3 Vaalimainonta

9.3.1 Ohjeet vaalimainosten sijoittamisesta yleisten teiden varsille

Tiehallinnon keskushallinto julkaisi tarkistetut vaalimainontaa koskevat ohjeet 13.9.1996. Ohjeen mukaan tiepiirin tulee alueellaan valvoa ohjeiden noudattamista sekä poistaa vaalimainos yleisen tien varresta, jos se aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle tai kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle. Yleisen tien varresta poistettu vaalimainos tulee varastoida siten, että mainoksen omistaja voi sen sieltä halutessaan noutaa. Ohjeiden vastaisesti pystytetyn vaalimainoksen poistamisesta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta mainoksen omistajalle. Tiehallinto ilmoittaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteestä mainoksen pystyttäjälle tai ehdokkaalle. Vaalimainosten sijoittamiseen asemakaava-alueilla tulee hankkia rakennusvalvontaviranomaisen lupa (kts. kohta 9.3.2 ohjeet kuntien vaalimainonnasta).

1. Yleistä

Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Luonnonsuojeluasetuksen mukaan vaaleja koskevat ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viimeistään viikon kuluttua siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Seuraavassa annetaan tarkemmat ohjeet vaalimainosten sijoituspaikan valinnasta ja mainosten muodosta, väristä ja koosta.

2. Sijoituspaikan valinta

Vaalimainokset tulee sijoittaa yleisten teiden varrelle siten, ettei niistä ole haittaa tienpidolle tai liikenneturvallisuudelle. Moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen vaalimainoksia ei saa sijoittaa. On suositeltavaa, että vaalimainonta yleisten teiden osalta rajoitettaisiin taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen. Sopivia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi kevyen liikenteen teiden varret ja tieosuudet, joilla ei ole liittymiä.

Liittymien kohdalla vaalimainoksia ei saa sijoittaa näkemäalueelle siten, että niistä muodostuu liikenneturvallisuuden kannalta haitallisia näkemäesteitä. Liittymän näkemäalue määräytyy luvun 2.4 mukaisesti. Vaalimainosten sijoittamisen yhteydessä voidaan ohjenopeutena käyttää tien nopeusrajoitusarvoa. Tien varrella olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden näkyminen on ensiarvoisen tärkeää tienkäyttäjien turvallisuuden mukavuuden kannalta. Tämän vuoksi vaalimainoksia ei saa sijoittaa siten, että ne peittävät tällaisia laitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista. Vaalimainoksia ei saa sijoittaa 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä sen etupuolelle eikä 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h.

Tien poikkisuunnassa tulee vaalimainokset sijoittaa siten, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään 1 metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta. Näin mainoksista ei ole haittaa tien kunnossapidolle ja ne ovat myös paremmin suojassa talviajan lumenaurauksen aiheuttamilta vaurioilta. Mainoksia ei saa sijoittaa ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin,

koska ne tuolloin merkittävästi haittaavat tien kunnossapitoa ja niiden rikkoutumisvaara on suuri. Tienpitäjä ei vastaa vaalimainoksille tienpidosta mahdollisesti aiheutuvista vaurioista.

3. Mainosten kiinnittäminen tiehen kuuluviin laitteisiin

Vaalimainoksia saa kiinnittää valaisinpylväisiin sekä linja-autopysäkkien sadekatoksiin, jos mainos ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Mainoksen kiinnittäminen ei myöskään saa vaurioittaa kyseistä laitetta eikä haitata sen kunnossapitoa. Mainoksia ei saa sijoittaa liikennemerkkeihin ja muihin liikenteen ohjauslaitteisiin eikä niiden kannattajiin. Sillankaiteeseen saa kiinnittää mainoksen vain sillä edellytyksellä, ettei mainos näy sillan alitse kulkevalle tielle.

4. Vaalimainosten koko ja väri

Tiehallinnon omistuksessa oleviin laitteisiin kiinnitettävä mainos ei saa kooltaan ylittää kansainvälistä julistekokoa, joka on 80x120 cm. Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen näissä mainoksissa ei saa käyttää heijastavia kalvoja eikä loistevärejä. On suositeltavaa, että näitä periaatteita noudatetaan myös niissä vaalimainoksissa, joita ei kiinnitetä Tiehallinnon omistuksessa oleviin laitteisiin.

Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkiksi.

5. Ohjeiden vastaisten vaalimainosten poistaminen

Tiepiirin tulee alueellaan valvoa ohjeiden noudattamista sekä poistaa vaalimainos yleisen tien varresta, jos se aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle tai kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle. Tällaisia tapauksia ovat:

  • Mainos on sijoitettu moottori- tai moottoriliikennetien varteen.
  • Mainos on sijoitettu ajoradalle, pientareelle,  liikennekorokkeelle, ajoratojen välissä olevalle keskikaistalle tai ajoradan yläpuolelle.
  • Mainos on kiinnitetty liikennemerkkiin tai muuhun liikenteen ohjauslaitteeseen tai sellaisen kannattajaan.
  • Mainos on sijoitettu siten, että se tulosuunnassa peittää liikennemerkin.
  • Mainos on sijoitettu liittymän näkemäalueelle siten, että se rajoittaa kohtuuttomasti näkemää pää- tai sivutien suuntaan.

6. Vaalimainontaa käsittelevä lainsäädäntö

Seuraavassa on esitetty ne lainsäädännön kohdat, joiden määräykset koskevat myös vaalimainontaan yleisten teiden varsilla:

  • Luonnonsuojelulaki 36 § ja luonnonsuojeluasetus 16 §
  • Laki yleisistä teistä 41, 45, 53, 60 ja 101 §
  • Tieliikennelaki 56 §
  • Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 4 §.

9.3.2 Kuntien ohjeet vaalimainonnasta

Suomen Kuntaliitto on suosittanut vaalien ulkomainonnan aloittamista niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa (esim. torit ja kadut), viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Kunnilla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä.

Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Vaalimainokselle varattavan tilan koko kehikossa on ollut 80x120 cm. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset sekä liikenneturvallisuus syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla on katsottu olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kunnalliseen vaalimainontaan liittyvät laillisuuskysymykset koskevat yleensä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista eli tasapuolisuutta mainospaikkojen jaossa.

Ulkomainospaikkojen sijoituksessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana on pidetty sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

paluu